Indien jy wil aansoek doen vir Wilgenhof moet jy die volgende twee stappe volg:

  1. Maak Wilgenhof jou eerste keuse wanneer jy die afdeling vir losiesaansoek op die aansoekvorm vir toelating tot die Universiteit van Stellenbosch voltooi.
  2. Laai Wilgenhof se onderstaande nuwelingvorm af, voltooi dit en stuur dit aan die huiskomitee.

Vir meer inligting rakende die universiteit se plasingsbeleid en hoe keuring geskied, lees gerus die onderstaande dokumente insake die riglyne vir koshuisplasings, sowel as die amptelike koshuisplasingsbeleid.

Beide van hierdie twee dokumente is ook beskikbaar op die Sentrum vir Voornemende Studente se webblad.

If you want to apply for Wilgenhof, you have to follow the following two steps.

  1. Make Wilgenhof your first choice when you reach the section for accommodation application on the application form for allowance to Stellenbosch University.
  2. Download Wilgenhof’s newcomer form below, complete, and send to the house committee.

For more information regarding the university’s placement policy and how admission happens, please read the university’s documents regarding the guidelines for residence placements, as well as official residence placement policy.

Both these two documents are also available on the Centre for Prospective Students’ website.


Laai af: / Download: